Η ΑΝΕΘ Α.Ε εργαλείο ανάπτυξης

Ως νέος πρόεδρος της ΑΝΕΘ Α.Ε θα ήθελα μέσω αυτού του άρθρου να συνδράμω στην απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για το “αναπτυξιακό εργαλείο” που χρόνια τώρα είναι αρωγός των μετόχων φορέων της.

Πιο συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) ιδρύθηκε το 1992. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν εξ αρχής και παραμένει στόχος της ΑΝΕΘ.

Με άριστα καταρτισμένα επιστημονικά στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, «εξοπλισμένη» με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 και διαθέτοντας διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η ΑΝΕΘ σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, αναλαμβάνει τη διοίκηση (ως φορέας υλοποίησης) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ τεχνικών έργων, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ανάδειξης, προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος έργα βελτίωσης  της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Οι βασικές δραστηριότητες της ΑΝΕΘ μέχρι σήμερα εστιάσθηκαν κυρίως στα ακόλουθα:

  • Ενδιάμεσος Φορέας για την υλοποίηση 4 Τοπικών Προγραμμάτων LEADER (1992 – 2015) και ενός Τοπικού Προγράμματος Αλιείας συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. € περίπου, μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν 320 επενδυτικά σχέδια (κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις)
  • Δομή Στήριξης για υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον Αγροτικό Χώρο (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2000 – 2006 και 2007 – 2013). Στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΕΘ συνεργάσθηκε με τις λοιπές Αναπτυξιακές Εταιρίες των Νομών της Περιφέρειας και είχε την ευθύνη συντονισμού για την υποστήριξη 477 ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 86,5 εκ. € περίπου.
  • Φορέας υλοποίησης 4 συγχρηματοδοτούμενων Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 37,5 εκ. € περίπου.

Η ΑΝΕΘ έχει επιλεγεί από τις 12/12/2016 μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση 2 Πολυταμειακών  Προγραμμάτων CLLD / LEADER στην Ύπαιθρο του Νομού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020 συνολικής αρχικής Δημόσιας Δαπάνης 17.700.000€ Μέσω των 2 Προγραμμάτων αναμένεται να υλοποιηθούν 180 περίπου επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής).

Καθώς ολοκληρώνεται το απαιτούμενο για την υλοποίηση θεσμικό πλαίσιο από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται εντός του έτους 2017 να δημοσιευθούν οι πρώτες προσκλήσεις προς τους υποψήφιους επενδυτές.

Στους ανωτέρω πόρους που προέρχονται από τα Προγράμματα ΠΑΑ 2014 – 2020 και ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 προβλέπεται να προστεθούν και πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΑΝΕΘ (η νέα διοίκηση που εξελέγη στην πρόσφατη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας και το προσωπικό) βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντικότατη πρόκληση και η επιτυχής ανταπόκριση της Εταιρίας θα έχει καθοριστική συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία στο Ν. Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή.

Προσωπικά επιδιώκω να διασφαλίζω την βιωσιμότητα της εταιρείας μέσω της αναδιοργάνωσης που δρομολογούμε ως νέα διοίκηση. Η στοχοθεσία μας εμπεριέχει την αναβάθμιση των παρεχόμενων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μετόχους της (Φορείς της Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμοί, Φορείς Συλλογικών, Κοινωνικών ή Οικονομικών Συμφερόντων) για την ωρίμανση δράσεων και έργων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, κλπ).

Ειδικότερα θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πολύ σημαντικοί πόροι που διασφαλίσθηκαν με την έγκριση των 2 προαναφερθέντων Τοπικών Προγραμμάτων CLLD με την μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση, ενέργειες εμψύχωσης και τεχνικής στήριξης φορέων και κατοίκων των περιοχών παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων και να προχωρήσει απρόσκοπτα και γρήγορα η υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν, με αποτέλεσμα να διεκδικηθεί βάσιμα και πρόσθετη χρηματοδότηση.

Το θετικότατο πρόσημο αυτής της προσπάθειας αποτελεί η μέχρι τώρα καθολική αποδοχή των προσπαθειών μας και η ανταπόκριση στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε από τους μετόχους μας. Εξάλλου το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα προκύπτει μόνο μέσα από αγαστή συνεργασία και συντονισμένη διαφανή δράση.