Η UNICEF χαιρετίζει την ασφαλή επιστροφή στη μάθηση για εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο μαθητές εκτός σχολείου λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ανοίγουν ξανά τα σχολεία τους.

Με τον κόσμο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας πανδημίας μετά την Ισπανική Γρίπη του 1918-1920, η επιστροφή στο σχολείο είναι ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα από κυβερνήσεις, δασκάλους, γονείς και μαθητές, προσφέροντας μια ασφαλή επιστροφή στη μάθηση και την κανονικότητα, για κάθε παιδί.

Η UNICEF συνεργάζεται με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στην τάξη με ασφάλεια. Το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και σύμφωνα με τις παγκόσμιες και εθνικές οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές.

Για το σκοπό αυτό, η UNICEF συνεργάστηκε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την UNESCO και την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) για τη σύνταξη και δημοσίευση νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το άνοιγμα των σχολείων, για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των δασκάλων, του εύρυτερου εκπαιδευτικού προσωπικού και των οικογενειών.

Για την εξασφαλίση της ασφαλούς, ποιοτικής και αδιάκοπης πρόσβασης στη μάθηση για κάθε παιδί, η UNICEF:

– έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε εργαλεία απομακρυσμένης μάθησης, όπως το Learning Passport, για περισσότερα από 227 εκατομμύρια παιδιά,

– στήριξε πάνω από 40 εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά σε 75 χώρες με βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,

– παρείχε εκπαίδευση σε 2,8 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων,

– ενημέρωσε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια άτομα σχετικά με την πρόληψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες αντιμετώπισης του COVID-19.

Στην Ελλάδα, η UNICEF συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ασφαλή επανέναρξη των σχολείων. Για το σκοπό αυτό, η UNICEF:

– δημιούργησε έναν ολοκληρωμένο οδηγό για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην υποστήριξη της μάθησης εν μέσω της πανδημίας καθώς και κατά την επιστροφή στις σχολικές τάξεις,

– έχει εκπαιδεύσει ήδη περισσότερους από 200 εκπαιδευτικούς και σκοπεύει να φτάσει τους 1.000 επιπλέον τους επόμενους μήνες, με βάση τους παραπάνω οδηγούς και σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,

– δημιούργησε μια  συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την ασφαλή επιστροφή στη μάθηση καθώς και οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της μάθησης εξ’αποστάσεως σε περίπτωση που χρειαστεί στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Reimagine που στοχεύει να αποτρέψει την πανδημία COVID-19 να μετατραπεί σε μια μόνιμη κρίση για τα παιδιά, ειδικά τα πιο ευάλωτα και αυτά που προέρχονται από χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, η UNICEF καλεί διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συνδράμουν στην γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, την προσέγγιση κάθε παιδιού με εργαλία εξ’αποστάσεως μάθησης και, πιο σημαντικά, στην άμεση και ασφαλή επανέναρξη των σχολείων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η UNICEF συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζοντας τις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά, ειδικά τα πιο ευάλωτα, θα επιστρέφουν με ασφάλεια στο σχολείο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε πλατφόρμες για εκπαίδευση εξ αποστάσεως, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στο μέλλον.

Σχετικά με τη UNICEF

Η UNICEF προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού, σε ό, τι κάνουμε. Μαζί με τους συνεργάτες μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και περιοχές για να μεταφράσουμε αυτήν τη δέσμευση σε έμπρακτη δράση, εστιάζοντας στην προσέγγιση των πιο ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, προς όφελος όλων των παιδιών, παντού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη UNICEF και το έργο της για παιδιά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.unicef.org/eca

UNICEF welcomes the safe return to learning for millions of children around the world including in Greece 

With more than one billion students out of school due to closures caused by the COVID-19 pandemic, over 100 countries, including Greece, are now reopening their schools.

With the world responding to children’s needs amid the largest global pandemic since the Spanish Flu of 1918-1920, the return to school is an important and welcome step by governments, teachers, parents and students, offering a safe return to learning and normalcy for every child.

UNICEF has been working with governments around the world to ensure children are able to return to the classroom safely. The best interest of every child should be at the centre of this effort, using the best available evidence and in line with global and national guidelines.

To that end, UNICEF has teamed up with the World Health Organization, UNESCO and the World Bank to publish new guidelines on the reopening of schools. The guidelines set out the questions that should be asked, and the steps that should be taken before, during and after schools reopen, to protect the safety of students, teachers, other staff and families.

To ensure a safe and uninterrupted access to learning for every child, UNICEF has:

  • put education and quality learning in the hands of every child by providing over 227 million children with remote learning tools like the Learning Passport,
  • supported over 40 million women and children in 75 countries with essential healthcare services,
  • trained 2.8 million healthcare workers in infection prevention and control,
  • reached 2.6 billion people with urgent COVID-19 messaging on COVID-19 prevention and service access.

In Greece, UNICEF is collaborating closely with the Ministry of Education and Religious Affairs on the safe reopening of schools. To this end, UNICEF has:

  • produced a comprehensive teachers’ guide, in collaboration with the Greek Institute of Education (IEP), to guide teachers in supporting students’ learning during the COVID-19 lockdown as well as welcoming them back to school,
  • trained more than 200 teachers and plans to reach a further 1,000 in the coming months, based on the above guides and in collaboration with IEP,
  • produced a  including guidelines on the safe return to learning and instructions on how to address distant learning in case it is needed in the future.

As part of our global Reimagine campaign aiming to prevent the COVID-19 pandemic from aggravating a lasting crisis for children, especially the poorest and most vulnerable, UNICEF is calling for urgent actions to bridge the digital divide, reach every child with remote learning, and, most critically, prioritize the safe reopening of schools.

In this front, UNICEF is committed to continue working closely with the Greek government supporting their efforts to ensure that that all children, especially the most marginalized, safely return to school, ensuring access to remote learning platforms if necessary.

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child; in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org/eca .

Follow us on our websiteFacebookInstagramYouTube and Twitter

for every child, every right