Η Myró Gallery φιλοξενεί την ομαδική έκθεση «Body Language» υπό την επιμέλεια της Αναστασίας Ράσκινα

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 στις 19:00.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 6 Μαΐου 2023.

«Τι είναι η γλώσσα του σώματος; Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται στα σημάδια των στάσεων και των κινήσεων που χρησιμοποιούμε για να μεταδώσουμε σκόπιμα και υποσυνείδητα ιδέες, συναισθήματα και συναισθήματα. Αυτό περιλαμβάνει εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες και βάδισμα. Εάν ξέρετε πώς να διαβάζετε τη γλώσσα του σώματος, μπορείτε να νιώσετε την τέχνη με πολύ βαθύτερο τρόπο, συνδέοντάς την σε ένα πιο λεπτό και συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό το συστατικό της τέχνης δεν θα μπορούσε να το αγνοήσω. Ειδικά τώρα, όταν τόσο συγκινητικές, εγκάρδιες εικόνες εμφανίζονται στους πίνακες σύγχρονων ζωγράφων. Νιώθω μάλιστα ότι η τέχνη, στην αναζήτηση νέων μέσων και γλωσσών σύνδεσης με τον παρατηρητή, έχει ανεβάσει τη γλώσσα του σώματος σε μεγαλύτερο επίπεδο.»

Αναστασία Ράσκινα Επιμελήτρια

Λίγα λόγια για την Επιμελήτρια

Η Αναστασία Ρασκίνα είναι art manager, επιμελήτρια και ειδικός στη βαλκανική τέχνη. Σήμερα εκπροσωπεί τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Myro Gallery και τον οίκο δημοπρασιών Myro Group. Προηγουμένως, συμμετείχε επανειλημμένα στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεντεύξεων τύπου και πρωινού τύπου για δημοσιογράφους. Συνεργάστηκε επίσης με τη Διεθνή Οργάνωση Γυναικών (IWOG) στο Βελιγράδι με την οποία διοργάνωσε φιλανθρωπικά παζάρια για αρκετά χρόνια.

www.myro.gr
Facebook | Instagram | YouTube 

Ποιοι είμαστε

Η Myró Gallery ιδρύθηκε από τον Σταύρο Μυρωνίδη τον Ιούνιο του 2011. Από το 2020 και εξής υπεύθυνες για τη διαχείριση της είναι η Μαριάνα Ρωσσιάδου και Νικολέτα Λαζαρίδου.

Η γκαλερί δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αλληλοσεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας, και στοχεύει μέσω της πρωτοποριακής προσέγγισης του να δράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της νέας ελληνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας, πάντα με συνεργατικό πνεύμα, ενθαρρύνοντας την πρωτότυπη δημιουργία και την καλλιτεχνική ελευθερία. Ο χώρος δεν δεσμεύει καλλιτέχνες, παρά το γεγονός ότι έχει διαχειριστεί με επιτυχία την δουλειά όσων την εμπιστεύτηκαν, επιτυγχάνοντας την ενεργή προώθηση της σε συλλέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συνεργασία με τους καλλιτέχνες αναπτύσσεται μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

Ο χώρος δίνει έμφαση σε παραστατικές μορφές τέχνης, και την γλυπτική στην σύγχρονη τέχνη, ενώ δεν διστάζει να φιλοξενεί επιλεγμένες αναδρομικές εκθέσεις εγκαθιδρυμένων Ελλήνων δημιουργών, ή/και συλλογές. Η Myró Gallery επικεντρώνεται σε νέους έλληνες και ξένους δημιουργούς, διαθέτει χώρους ειδικά για εγκαταστάσεις/δημιουργικά projects, φιλοξενεί εκδηλώσεις που συνδιαλέγονται με τις εικαστικές μορφές τέχνης και αναπτύσει συνέργιες με άλλες πρωτοβουλίες & άλλους τομείς του Myró Group of Culture για την προώθηση του έργου των καλλιτεχνών της. Είναι η μοναδική γκαλερί στην Ελλάδα που προβάλλει συστηματικά την σύγχρονη γλυπτική σε μάρμαρο, και μία από τις λίγες στην Ευρώπη.

Ωράριο λειτουργίας

Τρίτη – Τετάρτη 12:00 – 18:00

Πέμπτη – Παρασκευή 15:00 – 21:00

Σάββατο 10:00 – 14:00

Myró Gallery hosts the group exhibition “Body Language” curated by Anastasia Raskina. The opening will take place on Thursday, April 27, 2023 at 19:00. The exhibition will run until Saturday, May 6, 2023.

“Body language refers to the sign components of postures and movements that we use to intentionally and subconsciously transmit ideas, feelings, and emotions. This includes facial expressions, gestures, and gait. If you know how to read body language, you can feel the art in a much deeper manner, connecting with it on a more subtle and emotional level. This component of art could not be ignored by me. Especially now, when such emotive, heartfelt imagery appears in contemporary painters’ paintings. I even feel that art, in its search for new means and languages of connection with the observer, has elevated body language to a greater level.”

Anastasia Raskina Curator

A few words about the Curator

Anastasia Raskina is an art manager, curator, and specialist in Balkan art. Today he represents the modern art gallery Myro Gallery and the auction house Myro Group. Previously, he repeatedly participated in the organization of corporate events, exhibitions, press conferences and morning press for journalists. She also worked with the International Women’s Organization (IWOG) in Belgrade with whom she organized charity bazaars for several years.

About us

Myró Gallery was founded by Stavros Myronidis in June 2011. From 2020 onwards, Mariana Rossiadou and Nicoleta Lazaridou are responsible for its management.

The gallery attaches particular importance to mutual respect and the spirit of cooperation and aims through its innovative approach to act as a catalyst in the development and formation of the new Greek artistic identity, always with a cooperative spirit, encouraging original creation and artistic freedom. The space does not bind artists, despite the fact that it has successfully managed the work of those who entrusted it, achieving its active promotion to collectors in Greece and abroad. Collaboration with artists is developed through transparent processes.

The space emphasizes performing art forms, and sculpture in contemporary art, while it does not hesitate to host selected retrospective exhibitions of established Greek artists, and/or collections. Myró Gallery focuses on young Greek and foreign creators, has spaces specifically for installations/creative projects, hosts events that interact with visual art forms and develops synergies with other initiatives & other sectors of the Myró Group of Culture to promote the work of artists her. It is the only gallery in Greece that systematically exhibits contemporary marble sculpture, and one of the few in Europe.

Opening hours

Τρίτη – Τετάρτη 12:00 – 18:00

Πέμπτη – Παρασκευή 15:00 – 21:00

Σάββατο 10:00 – 14:00

Χορηγός Επικοινωνίας
polismagazino.gr