Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κήρυξε

την έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας που πραγματοποιείται στην Πόλη

Είναι αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έργο του Αντώνη Σαμαράκη

Με θερμούς πατρικούς λόγους ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κήρυξε χθες, Τετάρτη, 10 Απριλίου, το απόγευμα, την έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας, το οποίο πραγματοποιείται στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης, με τίτλο «Αντώνης Σαμαράκης, ο αιώνιος έφηβος». Στο Διεθνές Συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη της Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν μαθητές Λυκείων από την Πόλη, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, καθηγητές, Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και πλήθος εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών.

«Η συνάντησις πρόσωπον προς πρόσωπον, η αλληλογνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, το κλίμα εμπιστοσύνης και ανοικτοσύνης, είναι πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος. Το Συνέδριον είναι αφιερωμένον εις τον Αντώνη Σαμαράκη, τον πασίγνωστον και πολυδιαβασμένον συγγραφέα των βιβλίων «Ζητείται ελπίς», «Αρνούμαι» και «Το Λάθος», τον ένθερμον ανθρωπιστήν και κοινωνικόν αγωνιστήν, τον ενθουσιώδη προστάτην της νεότητος, τον οποίον είχομεν την μεγάλην χαράν να υποδεχθώμεν, συνοδεία και της ευγενεστάτης συζύγου του Ελένης, εις το Πατριαρχείον, να συζητήσωμεν και να συμπνευματισθώμεν. Διεπιστώσαμεν την κοινήν μας αγάπην και την μέριμναν διά τα παιδιά και τους νέους και εξεφράσαμε την αγωνίαν μας διά τας απειλάς τας οποίας σήμερον αντιμετωπίζει η παιδική ηλικία και η νεότης από τας παγκοσμίους εξελίξεις και τας απροσώπους δομάς, την αλαζονείαν της εξουσίας και της ισχύος, από την κοινωνικήν αδικίαν, από τον οικονομισμόν και την τάσιν μετατροπής των παιδίων εις πρωίμους καταναλωτάς. Εθαυμάσαμεν την κοινωνικήν του ευαισθησίαν, τας πολλάς ανθρωπιστικάς πρωτοβουλίας του, την αισιοδοξίαν του διά την έκβασιν του αναγκαίου και δικαίου αγώνος κατά των δυνάμεων που φαλκιδεύουν το ανθρώπινον πρόσωπον, του ολοκληρωτισμού, της βίας και του πολέμου, της εκμεταλλεύσεως και της περιθωριοποιήσεως των αδυνάτων».

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών. «Ιδιαιτέραν αξίαν έχει η μεγάλη και ενεργός συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, με τον νεανικόν ενθουσιασμόν των είναι βέβαιον ότι θα δώσουν παλμόν εις τας συζητήσεις και εις την όλην εκδήλωσιν μνήμης και τιμής δι᾿ ένα ιδιαίτερον άνθρωπον του πνεύματος και της πράξεως, ο οποίος ήγγιζε τας χορδάς της ψυχής της νεολαίας, ήτο «αιώνιος έφηβος», και τώρα γίνεται αντικείμενον μελέτης, στοχασμού και συζητήσεως από εφήβους, από τους συμπαθεστάτους και αγαπητούς μας μαθητάς και τας μαθητρίας».

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Παναγιωτάτου βρέθηκαν σκέψεις και λόγοι του αειμνήστου Αντώνη Σαμαράκη:

«”Τον Θεό δεν θα τον βρείτε μέσα στα βιβλία. Θα τον βρείτε αν έχετε τα μάτια στραμμένα στη γη, στο πεζοδρόμιο, εκεί όπου πονάει ο κόσμος”, εδήλωσεν ο Αντώνης Σαμαράκης εις μίαν συνέντευξίν του. Τα λόγια του συγγραφέως μας είναι πολύ κοντά στο πνεύμα του Ευαγγελίου, όπου ως κριτήριον διά την σωτηρίαν μας κατονομάζεται η βοήθεια προς τους ενδεείς, τους πεινώντας, τους διψώντας, τους ξένους, τους γυμνούς, τους ασθενείς, τους εν φυλακή (Ματθ. κε’, 31 -46). Το πνεύμα, το οποίον εκφράζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την παραβολήν του «άφρονος πλουσίου» (Λουκ. ιβ’, 15 – 21) και την κριτικήν εις την λογικήν της αυξήσεως του πλούτου και της συσσωρεύσεως αγαθών, εκπροσωπεί και ο Αντώνης Σαμαράκης, όταν λέγη διά την εποχήν μας: «Φτάσαμε στο σημείον, οι μόνες αξίες που είναι ζωντανές να είναι οι αξίες του χρηματιστηρίου». Επίσης, η κριτική του εις την εποχήν μας, ως εποχήν μοναξιάς, απομονώσεως των ανθρώπων και ατομοκεντρισμού – «Ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη, όσο είναι σήμερα» – συμπίπτει με την τοποθέτησιν της Ορθοδοξίας απέναντι εις τον σύγχρονον εαυτοκεντρισμόν, την αδιαφορίαν διά τον πλησίον, συμπίπτει με τον τονισμόν του κοινωνικού και κοινοτικού περιεχομένου του ήθους και της πίστεως εις τον Τριαδικόν Θεόν, τον Θεόν της κοινωνίας και των σχέσεων, ο οποίος καθ᾿ εαυτόν είναι «η άρνησις της μοναξιάς» και της κλειστότητος.
Εις τον χώρον της Ορθοδοξίας, τα εκκλησιοτραφή βιώματα και αι πατρογονικαί κοινοτικαί αξίαι του Γένους είναι ανεξάντλητος πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος. Αυτόν τον ακένωτον θησαυρόν συναντούν και οι ευαίσθητοι λογοτέχναι και οι ποιηταί και όλοι οι άνθρωποι καλής θελήσεως, και είναι αδύνατον να μη εντυπωσιασθούν από το βάθος του και τας αληθείας που αυτός ο θησαυρός εμπερικλείει, αφού πρόκειται περί του υψηλοτέρου ήθους, το οποίον εγνώρισεν η ανθρωπότης εις την ιστορικήν αυτής πορείαν. Όπως γράφει σύγχρονος στοχαστής, “όσο αναβαπτιζόμαστε στα νάματα της παράδοσής μας, τόσο ανακαλύπτουμε εκεί την καθολικότερη και τιμαλφέστερη έκφραση ζωής και ανθρωπιάς, η οποία συμπυκνώνεται στον όρο ʺπολιτισμός της αλληλεγγύηςʺ. Αυτός αποτελεί την ανεκτίμητη προσφορά και την αιώνια παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας στην ανθρωπότητα και την ελπίδα για το μέλλον”. »

O Oικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Άρχοντα Μ. Ρεφερενδάριο Ιωάννη Δεμιρτζόγλου, Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου, και όλους τους συντελεστές του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου, ευχήθηκε την επιτυχία των εργασιών του και απένειμε την Πατριαρχική ευλογία του προς όλους τους συμμετέχοντες.