Ήθη και έθιμα της Ελλάδας

Καλή τσικνοπέμπτη σε όλους

Επιμέλεια Εύα Πετρόπουλου Λιανου

Swan Thursday is a holiday of the Orthodox tradition in which large quantities of meat are consumed. It takes place on Thursday, due to the fact that Wednesday and Friday are “fasting days”, of the second week of Halloween, the so-called Creatine.

This is preceded by the first week in a row, the Pronunciation, and follows the third week of Tyrophagus. It takes place a few days before the beginning of the great fast of Lent.

Η Τσικνοπέμπτη είναι γιορτή της ορθόδοξης παράδοσης στην οποία καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες κρέατος. Λαμβάνει χώρα την Πέμπτη, λόγω του ότι οι ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή είναι “νήστιμοι ημέραι”, της δεύτερης εβδομάδας των Αποκριών, της καλούμενης Κρεατινής.

Προηγείται αυτής η πρώτη κατά σειρά εβδομάδα, η Προφωνή, και ακολουθεί η τρίτη εβδομάδα της Τυροφάγου. Πραγματοποιείται κάποιες ημέρες πριν από την έναρξη της μεγάλης νηστείας της Σαρακοστής.