“La vita e Bella”

https://www.youtube.com/watch?v=ipabJ5xslBU

H ΦIΛAPMONIKH TOY ΔHMOY KAΛAMAPIAΣ KAI OI KATAΠΛHKTIKOI MOYΣIKOI THΣ, YΠO THN KAΘOΔHΓHΣH TOY MAEΣTPOY THΣ, ΓIANNH KOYKA, THN AΠOΛYTA EΞEIΔIKEYMENH TEXNIKH EΠEΞEPΓAΣIA TOY ΠAYΛOY ΓABPIHΛIΔH KAI THN AMEPIΣTH ΣYMΠAPAΣTAΣH TOY ANTIΔHMAPXOY ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY TOY ΔHMOY KAΛAMAPIAΣ ΘANOY ΓIANNAKOY, AYTEΣ TIΣ ΔYΣKOΛEΣ MEPEΣ TΩN ΠEPIOPIΣTIKΩN METPΩN, ΠPOΣΠAΘEI NA  ΣYMBAΛEI ME TON ΔIKO THΣ MONAΔIKO TPOΠO ΣTHN ΠOΛITIΣTIKH KAI ΣYNAIΣΘHMATIKH ANATAΣH TΩN ΣYMΠOΛITΩN THΣ…

ME ΠOΛY KEΦI KAI ENΘOYΣIAΣMO KAI ME THN BOHΘEIA THΣ ΣYΓXPONHΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΔHMIOYPΓHΘHKE H ΔIAΔIKTYAKH….

“La vita e Bella” του Nicola Piovani

H MOYΣIKH EΠENΔYΣH THΣ TAINIAΣ TOY POMΠEPTO MΠENINI

“H ZΩH EINAI ΩPAIA”

H ZΩH EINAI AΠΛH….
H ZΩH EINAI ENA ΠAIXNIΔI…
H ZΩH EINAI MIA ΓIA OΛOYΣ…
….KAI AKOMA KAI TIΣ ΔYΣKOΛEΣ
ΠEPIOΔOYΣ TIΣ ΞEΠEPNAME ME XAMOΓEΛO, YΠOMONH KAI AIΣIOΔOΞIA!