Ο κόσμος του μυαλού επηρεάζεται από τον τρόπο που οικοδομούμε τη γνώση και τις εμπειρίες

Άρθρο της Στάθαινα Κατερίνας. Εκπαιδευτικός Γαλλικής Φιλολογίας. M.A στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Στην εποχή μας βρισκόμαστε σε μία συνεχή αλληλεπίδραση με τη διαφορετικότητα και τη πολυμορφία. Το να είμαστε ίσοι και συγχρόνως διαφορετικοί είναι μία πρόκληση. Οι σύγχρονες κοινωνίες μας είναι πολυπολιτισμικές, πλουραλιστικές, ετερογενείς και με ιδιαιτερότητες.

Το δεδομένο μας είναι η πολυπολιτισμικότητα και αυτό που επιδιώκουμε είναι η διαπολιτισμικότητα. Πολυπολιτισμικότητα διότι συνυπάρχουν σε ένα έθνος μικρότερες κοινότητες με διαφορετική κουλτούρα, πολιτισμικές αναφορές και διαπολιτισμικότητα διότι οι ομάδες αυτές στον καθημερινό βίο συναντιούνται, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και συνάμα αλληλοεμπλουτίζονται.

Η διαπολιτισμικότητα είναι σημαντική καθώς αποτελεί το μέσο δημιουργίας προϋποθέσεων αλληλεπίδρασης των πολιτισμών. Το πρόθυμα «δια» έχει την έννοια του μεταξύ. Η κατανόηση εκ των έσω. Η υπερνίκηση του φόβου και των ιστορικών εμποδίων. Η διαπολιτισμικότητα υπερβαίνει την παθητική συνύπαρξη.

Σε ένα κόσμο λοιπόν που δοκιμάζεται από ταχύτατες αλλαγές σε όλους τους τομείς, η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας προώθησης της κοινωνικής συνοχής, της ειρηνικής συνύπαρξης, μίας καλύτερης κοινωνίας.

Η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει μόνο με τη συμμέτοχη στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τη πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων, του δημοκρατικού ήθους. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσβάσιμη προς όλους, να είναι ποιοτική και προσαρμοστική. Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο αποτελεί ευκαιρία αλληλεπίδρασης και εμπλουτισμού. Παράλληλα, η διαφορετικότητα είναι και μια δημιουργική δυνατότητα.

Ακόμη ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καταλυτικός στην ύπαρξη μίας λειτουργικής και βιώσιμης δημοκρατίας. Η δημοκρατία όμως δε μπορεί να μεταδίδεται απλώς ως γνώση αλλά πρέπει να αποτελεί και προσωπική εμπειρία.

Καταληκτικά γίνεται αντιληπτό ότι και για την ίδια την Ευρώπη η διαφορετικότητα είναι θεμελιώδης αξία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς αυτή είναι και η φιλοσοφία της μεταξύ των κρατών-μελών. Η πολυμορφία δεν αποτελεί αποδόμηση αλλά απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής συνοχής.

Στάθαινα Κατερίνα
Εκπαιδευτικός Γαλλικής Φιλολογίας. M.A
στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές