Ο αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

Η Εγνατία Οδός ΑΕ

Η Εγνατία Οδός ΑΕ ιδρύθηκε το 1995 ,για την ανάθεση της μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συντήρησης, εξοπλισμού και εκμετάλλευσης της Εγνατίας οδού και των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας .

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό  Υποδομών και  Μεταφορών. Από το 2011 παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου άσκησης ψήφου επί ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .Το 2012 περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ, το δικαίωμα για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου και τριών καθέτων αξόνων.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε  έχει  υψηλή τεχνογνωσία στον ολιστικό γενικό σχεδιασμό των έργων, στον έλεγχο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και της κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Στην αναβάθμιση αυτή, μεταξύ των άλλων, συμβάλλουν η επιδιωκόμενη ολοκληρωμένη μελετητική ωρίμανση, η καλή προετοιμασία των συμβατικών όρων κατασκευής έργων ,η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης των έργων και η πολυετής εμπειρία του δυναμικού της.

Ο αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

Η κατασκευή του κλειστού αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως τους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μήκους 670 χλμ., έχει ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014 στο σύνολό της.

 Έργα & Κάθετοι άξονες

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει και υλοποιεί τη διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής  οκτώ καθέτων αξόνων, που συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο με την Αλβανία, FYROM  και την Βουλγαρία, καθώς και τον κάθετο άξονα «Θεσσαλονίκη – Μουδανιά – Ποτίδαια». Οι 7 κάθετοι άξονες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, (οι δύο στο μεγαλύτερο μέρος τους) και στους άλλους δύο ολοκληρώνονται οι μελέτες.

Στο πρόγραμμα έργων της Εταιρίας περιλαμβάνονται και νέα έργα των Περιφερειών της Βορείου Ελλάδας και των Νησιών Βορείου και Νoτίου Αιγαίου καθώς και άλλα έργα όπως συνδέσεις με λιμάνια & αεροδρόμια, παρεμβάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βελτιώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, έργα οδικής ασφάλειας, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κλπ.

Όσον αφορά τα έργα και την ανάπτυξη συνεχίζεται η υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τέλος του 2015. Επίσης, η υλοποίηση ορισμένων έργων του ΕΣΠΑ θα συνεχιστεί με τη διαδικασία του phasing. Παράλληλα, συνεχίζεται η διεκδίκηση νέων έργων στα πλαίσια του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) και του νέου μηχανισμού χρηματοδοτικής διευκόλυνσης C.E.F. (Connecting Europe Facility).

Το EFSI (Πακέτο Juncker) θα διαθέσει μέσω μόχλευσης έως 315 δις. ευρώ χρηματοδότησης για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη μορφή δανείων με προνομιακό επιτόκιο, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ποσό δεν καταμερίζεται στις επιμέρους χώρες – μέλη αλλά ακολουθεί τη λογική χρηματοδότησης των πιο ώριμων και πληρέστερων προτάσεων. Στα πλαίσια των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω του Πακέτου Juncker μπορούν να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα κονδύλια για νέα έργα.

 

Μνημόνια Συνεργασίας – Προγραμματικές Συμβάσεις

Μελέτη σύνδεσης ΠΑΘΕ  με ΟΛΘ

Πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Λάρισας

Αναβάθμιση κυκλοφοριακών Κόμβων στο Δήμο Λάρισας

Επικαιροποίηση της μελέτης για την αναβάθμιση του Μεθοριακού σταθμού των Κήπων στον ποταμό Έβρο

Διοίκηση – Διαχείριση (εξασφάλιση χρηματοδότησης, μελέτη και υλοποίηση, μέσω επίβλεψης και κατασκευής) Έργων Οδοποιίας & Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα:

 

 • Έργα οδοποιίας μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρειες και Δήμους (Λάρισα – Ελασσόνα – Κοζάνη κτλ.)
 • Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας υφιστάμενων οδικών αξόνων σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν γίνει επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου αυτή να χρηματοδοτήσει τις εργασίες του προγράμματος για ολόκληρη την Ελλάδα.

Ανάπτυξη Αστικών Υποδομών Μεταφορών Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Η ΕΟΑΕ έχει ήδη πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη των οδικών υποδομών του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και στο άμεσο μέλλον, με κατάλληλες συμφωνίες, μπορεί να αποκτήσει ευρύτερες αρμοδιότητες στη διαχείριση έργων αστικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται ήδη ή/και μπορεί να αναλάβει τα παρακάτω:

Ενδεικτικά τα αντικείμενα στα οποία ήδη δραστηριοποιείται η ΕΟΑΕ καθώς και αυτά που θα μπορούσαν να τεθούν ως αναπτυξιακοί στόχοι για το άμεσο μέλλον είναι:

Έργα περιαστικών οδικών υποδομών (βελτίωση δυτικής περιφερειακής, και ανατολικής περιφερειακής, περιαστικός δακτύλιος, εξωτερική περιφερειακή κτλ.)

Πέραν των προαναφερομένων, η Εταιρεία σε συνέργεια με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους ΟΤΑ και συναρμόδιους φορείς-εταίρους, στη βάση Προγραμματικών συμβάσεων, μελετά και ωριμάζει για δημοπράτηση τα έργα:

 • Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία – Το έργο,  ήδη, δρομολογείται. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των μελετών υποδομών και υπηρεσιών, ύψους 1 εκ. €,
 • Ανάπλαση με κατασκευή νέας Πλατείας Διοικητηρίου και ανάδειξη των αρχαιοτήτων ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών της Θεσσαλονίκης και άλλων νέων δράσεών της, για την Αστική Κινητικότητα, διερευνά τη σκοπιμότητα, τεχνική εφικτότητα και δυνατότητα χρηματοδότησης έργων όπως:
 • Η ανάπλαση της περιοχής Ευαγγελίστριας και η αναβάθμιση των αστικών συνδετηρίων οδών της περιοχής έως το θαλάσσιο μέτωπο.

 

Ανάπτυξη πρωτοποριακών δομών

Το “Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού” συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο χωρικής ανάπτυξης & βιώσιμης κινητικότητας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων οδικών αξόνων. Αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών-Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας και οι δραστηριότητές του έχουν συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά και τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει έγκυρες και επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης, πέρα από τις συνηθισμένες στατιστικές αναφορές. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όχι μόνο  στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, αλλά και σε Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και σε αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού για την έγκυρη και επίκαιρη υποστήριξη των διαδικασιών σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και μέτρων πολιτικής, καθώς και τυχόν επενδυτικών και κοινωνικών δράσεων.

 

Η «Γεωπύλη» της Εγνατία Οδός ΑΕ

Με την αναβάθμιση του λογισμικού του συστήματος δημιουργήθηκαν πιο εύχρηστες εφαρμογές για τους χρήστες εντός και εκτός εταιρίας.

Ξεκίνησαν οι επαφές με τους Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού και Πολιτισμού των Περιφερειών που διασχίζει η Εγνατία οδός για την υλοποίηση της Γεωπύλης Πολιτισμικής Εγνατίας για την προβολή των τουριστικών και πολιτισμικών σημείων των Περιφερειών μέσω εύχρηστων εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Συμπερασματικά δημιουργήθηκε η βάση για στρατηγικές συμμαχίες της εταιρίας με φορείς, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της εταιρίας με νέα έργα γεωπληροφορικής.

Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση της ΕΟ

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” πέρα από το μεγάλο αντικείμενο του σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής έργων υποδομής σε όλη την Ελλάδα δραστηριοποιείται επιτυχώς και στη Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων.

Επισημαίνεται ότι το μήκος των 900 χλμ. αυτοκινητόδρομων, που συντηρεί και λειτουργεί η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», είναι όσο το άθροισμα των μηκών όλων των λοιπών κατασκευασμένων αυτοκινητόδρομων της Ελλάδας, η διαχείριση των οποίων υλοποιείται από έξι (6) κοινοπραξίες τεχνικών εταιριών, στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης.

Έργα Εξωτερικού

Η Δ/νση Έργων Εξωτερικού ασχολείται με τη δραστηριότητα της Εταιρίας εκτός συνόρων και προωθεί τον ρόλο της ως τεχνικού συμβούλου παροχής υπηρεσιών σε άλλες χώρες.Έχει την ευθύνη Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων στο Εξωτερικό, μέσω των τριών Υποκαταστημάτων της Εταιρίας στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), στα Τίρανα  (Αλβανία) και στο Βελιγράδι (Σερβία).

Η Διεύθυνση Έργων Εξωτερικού προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διατηρήσει και να επεκτείνει την ενεργή παρουσία της στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται και στις οποίες έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος φορέας υλοποίησης. Επίσης, πάγια τακτική της είναι η επέκταση, κατά το δυνατό, σε νέες χώρες, τόσο εντός της ΝΑ Ευρώπης, όσο και στην Ευρασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ερευνητική Δραστηριότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κατά την υλοποίηση του τεχνικά δυσχερούς και μεγάλης κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα  έργου της Εγνατίας Οδού, χρειάσθηκε να δοθούν καινοτόμες λύσεις σε όλες τις φάσεις του, στην μελέτη, στην κατασκευή και στη συντήρησή του. Η καινοτόμα τεχνολογία που ενσωματώθηκε στο έργο, η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων αιχμής και η ανάγκη διαχείρισης του μεγάλου έργου κατά τη φάση λειτουργίας του, αποτέλεσαν το γόνιμο έδαφος και το εφαλτήριο εφαρμοσμένης έρευνας πολλών επιστημονικών .

Στρατηγικοί Στόχοι της Εγνατία Οδός Α.Ε. ως το 2020

 

 • Διοίκηση και Διαχείριση έργων υποδομής στην Ελλάδα, κυρίως μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Τεχνικός Σύμβουλος μεγάλων έργων, που υλοποιούνται με διεθνείς χρηματοδοτήσεις στην:
  • ΝΑ Ευρώπη,
  • Ευρασία,
  • Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.
 • Φορέας αξιοποίησης πρωτοπόρων τεχνολογικών εφαρμογών σε υποδομές οδικών αξόνων.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων του στο ανώτατο επίπεδο.
 • Δημιουργία της πολιτιστικής Εγνατίας
 • Υλοποίηση των μελετών βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, για την οδική ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Η διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων της μπορεί να αποτελέσει ένα επώνυμο πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, τουριστικό και  αναπτυξιακό προϊόν, με στόχο να δράσει ως ο κινητήριος μοχλός για τη βιώσιμη – κοινωνικά, οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά – ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και γενικότερα της χώρας

Ο επιτυχής σχεδιασμός και στη συνέχεια η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής διαδρομής με επίκεντρο τον αυτοκινητόδρομο, προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή πολλών συντελεστών που θα συνεργαστούν, θα συμφωνήσουν και θα υιοθετήσουν το όλο εγχείρημα. Προϋποθέτουν, δηλαδή, αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ φορέων όπως Υπουργεία, Τοπικοί παράγοντες-αιρετοί (Περιφέρειες, Ο.Τ.Α, κλπ.), η Εγνατία Οδός Α.Ε., οι τοπικοί επιχειρηματίες, κλπ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική οργάνωση και λειτουργία του έργου της Πολιτιστικής Εγνατίας ως θεματικού πολιτιστικού / περιβαλλοντικού / τουριστικού / αναπτυξιακού προϊόντος, απαιτείται η εξ’ αρχής επιλογή και εγκατάσταση αποτελεσματικού Φορέα Διαχείρισης και Συντονισμού.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει τις δυνατότητες να αναλάβει το ρόλο αυτό, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην οργάνωση, συντονισμό & υλοποίηση του οραματικού αυτού έργου.

Στόχοι

 1. Ολοκληρωμένη και συντονισμένη ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της Βόρειας Ελλάδας
 2. Βελτίωση ποιότητας υποδομών

Υποδομές αξιοθέατων: μνημεία, μουσεία,   αξιοθέατα της φύσης, χώροι περιήγησης,

υποδομές υποστήριξης, αναπλάσεις και  αναδείξεις χώρων/περιοχών.

Υποδομές διασύνδεσης & περιήγησης:  οδικό δίκτυο, βελτιώσεις και δημιουργία

προσβάσεων, ειδικές σημάνσεις, μονοπάτια πεζοπορίας, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι,κλπ.

 1. Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

πληρέστερη ενημέρωση τουριστών, κατοίκων, ειδικών ομάδων, μέσω ενιαίων      καινοτόμων τεχνολογικών μέσων:βάσεων δεδομένων, γεωπληροφορικής, ICT εργαλείων, ψηφιακών βιβλιοθηκών, κλπ.

Αποτελέσματα

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, αλλά έμμεσα και του συνόλου της Ελλάδας.
 • Προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο των πολιτιστικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών.
 • Αύξηση της τουριστικής κίνησης, μέσω προσέλκυσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Δημιουργία ευκαιριών στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές να αυξήσουν τα έσοδά τους και προσέλκυση νέων.
 • Τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και αύξηση των θέσεων εργασίας.