Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Μετά την  επιστολή που έλαβε μετά από αίτημα του ο κ. Κυριάκος Μαριδάκης από Πρόεδρο της Ε.Ε. κ.Γιουνκερ  σχετικά με τις προτάσεις του για την ανάγκη ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την ανάδειξη της Πολιτιστικής της κληρονομιάς , την Ευρωπαϊκή αναγνώριση της Αρχαίας Σαλαμίνας και του Τύμβου ως Ευρωπαϊκό μνημείο Ελευθερίας, Δημοκρατίας και πολιτισμού υλοποιώντας παράλληλα με Ευρωπαϊκά κονδύλια τουριστικά  αναπτυξιακά έργα , ενισχύοντας τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Τουρισμό , την τοπική και εθνική οικονομία και  δημιουργώντας μακροχρόνιες θέσεις  ήρθε  η απάντηση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πολιτισμού κ Navracsicsσυγχαίροντας και υιοθετώντας τις προτάσεις του κ.Μαριδάκη.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά  είναι η πρώτη φορά που επισήμως ένα Ελληνικό ιστορικό μνημείο ( Σαλαμίνα) πρόκειται να αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκό κέντρο πολιτισμού και Δημοκρατίας τιμώντας την χώρα μας  και τις παγκόσμιες αξίες της Ελευθερίας , της Ειρήνη, της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού που απορρέουν από τη νίκη των Ελλήνων στα στενά της Σαλαμινος  και όλα αυτά χάρη στις πολύχρονες διεθνείς προσπάθειες του Κυριάκου Μαριδάκη , μια διαπρεπή παγκόσμια προσωπικότητα ,  πρεσβεύοντας την Ελλάδα μας και τις οικουμενικές αξίες σε όλον τον κόσμο.
« Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»
Κυριάκος Μαριδάκης στην Ε.Ε.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Πολιτισμός και δημιουργικότητα
Πολιτιστική πολιτική
Βρυξέλλες 26/10/2018
Προς τον κ. Κυριάκο Μαριδάκη
Αγαπητέ κ.Μαριδάκη,
Εκ μέρους του Επιτρόπου κ. Navracsics, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας στις 18 Αυγούστου σχετικά με την μελέτη σαςγια την προστασία , αποκατάσταση και ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του νησιού της Σαλαμίνας.

Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις σας σχετικά με την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενισχύοντας την ανάδειξη  πολιτιστικων  μνημείων  , κατανοώντας και ερμηνεύοντας τα καλύτερα. Επιπλέον, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσειτο μοναδικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη απασχόληση. Αυτοί είναι ακριβώς οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EYCH) 2018, όπως ορίζεται σε κάθε νομική βάση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2017 (ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/864) .

Πρώτον και κυρίως, το EYCH έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την κοινή χρήση και την εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινό ευρωπαϊκό αγαθό. Συμμετέχοντας μετους πολίτες σε έργα και δραστηριότητες που φέρνουν στο προσκήνιο την ιστορία και την κληρονομιά των κοινών μας αξιών, το EYCH στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της αίσθησης της ύπαρξης στην Ευρώπη. Το EYCH επισημαίνει επίσης τη συμβολή του Πολιτιστικού τουρισμού για την τοπική ανάπτυξη, όχι μόνο οικονομικώς αλλά και για την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.
Οι προαναφερόμενοι στόχοι συμπληρώνουν τους στόχους της δικια σας μελέτηγια την Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά όπωςαναφέρατε  στην επιστολή σας και είμαι ευτυχής να ενημερωθώ περισσότερο.


Η διατήρηση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ευθύνη καθενός από εμάς και η επιβίωσή της εξαρτάται από την προσπάθεια κάθε γενιάς να την  ανακαλύψει , να την επαναδιατυπώσει και να την καταστήσει προσιτή σε όλους, ώστε να μπορέσει να συνεχιστείεμπλουτίζοντας τις ζωές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.
Σας συγχαίρω που συμμετέχετε σε αυτές τις προσπάθειες.
Walter Zampieri
Διευθυντής
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Culture and Creativity
Cultural policy 
Brussels 26/10/2018
To Mr Kyriakos Maridakis
Dear Mr.Maridakis,
On behalf of commissioner Navracsics, I would like to thank you for your correspondence of August 18th in relation to the project for the restoration and in enhancement 
of the Hellenic heritage presenting the salamis island.
I fully  share your views on the need to raise awareness of the importance of our cultural heritage ,  increase access to heritage sites and facilitate  its  understanding and interpretation. Moreover,  Europe shall capitalize on the unique potential of cultural heritage to enhance  economic growth, sustainable tourism and generate long-term employment. These are precisely the main objectives of the European Year of Cultural Heritage (EYCH) 2018 ,  as laid down in its each legal basis adopted by the EU institutions in May 2017 ( DECISION (EU) 2017/864).
First and foremost, the EYCH  aims to encourage the sharing and appreciation of cultural heritage as a common European resource. By  engaging  citizens in projects and activites that bring our  shared values history and heritage to the fore , the EYCH aims to reinforce a sense of belonging to Europe. The  EYCH  is also highlighting the contribution of sustainable heritage tourism to local development,  not just in economic terms but also for the well-being of local communities.
The aims aforementioned are complementary  with the objectives of the Hellenic heritage  project you mentioned in your letter , and I’m delighted to learn about it.
Preserving and enhancing Europe’s cultural heritage is a responsibility of each one of us and its survival depends on the effort of every generation to re-discover and re-interpet it ,  and to make it accessible to all so that it can continue enriching the individual lives of hundreds of millions of people.
I congratulate you for being part of these efforts.
Yours sincerely,
Walter Zampieri
Head of Unit
 
 
Γ.Π. Ενημέρωση /Ευρώπη/Πολιτισμός